Vägen till återhämtning

Hur hanterar människor svåra händelser som förändrar deras liv? Att mista någon man älskar, förlora jobbet, drabbas av en allvarlig sjukdom, terrorattacker och andra traumatiska händelser, är alla exempel på väldigt omvälvande upplevelser. Många människor reagerar på den här typen av omständigheter med mycket starka känslor och en känsla av otrygghet.

De flesta människor anpassar sig dock, över tid, bra trots påfrestningar och livsförändringar. Vad är det som gör dem kapabla till att göra detta? Det handlar om och återhämtningsförmåga, en pågående process som kräver tid och kraft och som sker stegvis.

Den här informationen avser att hjälpa läsarna att hitta sin egen väg till återhämtning och ökad återhämtningsförmåga. Informationen beskriver återhämtningsprocessen och ett antal faktorer som påverkar hur väl människor hanterar svårigheter. En stor del av texten fokuserar på utvecklingen och användningen av en individuell strategi för att öka sin återhämtningsförmåga.

Vad innebär begreppet ”resilience”*/”återhämtningsförmåga”?

Sov du lilla videung, än så är det vinter... av Elsa Beskow

Sov du lilla videung, än så är det vinter…

* Det finns ingen allmängiltig svensk översättning av det engelska begreppet ”resilience”. I denna översättning kommer begreppet ”återhämtningsförmåga” därför att användas.

Att ha god återhämtningsförmåga innebär att kunna hantera motgångar, trauman, tragedier, hot och liknande stressfyllda händelser – såsom familje- och relationsproblem, allvarliga sjukdomar, problem på arbetsplatsen och ekonomiska problem, på ett sådant sätt att man efteråt kan återgå till livet och vardagen. Det innebär att man ”kommer tillbaka” efter svåra upplevelser.

Forskning har visat att god förmåga till återhämtning är vanligt förekommande.

Människor visar återkommande prov på att ha förmåga till återhämtning, generellt sett. Ett exempel på detta är det faktum att så många amerikaner lyckades samla kraft till att gå vidare med sina liv efter terrorattackerna som skedde i USA den 11:e september år 2001.

Att ha god återhämtningsförmåga innebär inte att man inte upplever svårigheter eller stress. Emotionell smärta och ledsenhet är vanligt bland människor som har genomlidit stora motgångar i sina liv. Vägen till återhämtning innehåller troligtvis även känslor av obehag och illabefinnande.

Återhämtningsförmåga är inte en egenskap som människor antingen har eller inte har. Istället innebär det beteenden, tankar och handlingar som kan läras in och utvecklas av alla.

Faktorer och strategier

En individs återhämtningsförmåga beror på en kombination av olika faktorer. Många studier visar att den viktigaste faktorn för återhämtning är att ha relationer till människor som bryr sig om en och stöttar en, både i och utanför familjen. Relationer som innehåller kärlek och tillit, uppmuntran och tröst ökar en individs återhämtningsförmåga.

Fler faktorer som anses bidra till en individs återhämtningsförmåga:

  • Att ha kapacitet att sätta upp realistiska mål och att uppnå dessa
  • En positiv självbild och tilltro till sina styrkor och förmågor
  • Kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga
  • Kapacitet att hantera och reglera starka känslor och impulser
  • Dessa faktorer är sådana som människor kan utveckla inom sig själva.

Strategier för att stärka sin återhämtningsförmåga

Att utveckla sin återhämtningsförmåga är en personlig resa. Alla människor reagerar inte likadant på omvälvande och traumatiska livserfarenheter. Människor använder olika strategier för att utveckla och förbättra sin återhämtningsförmåga. Det som fungerar för en person, kanske inte alls fungerar för en annan.

Kulturen är också en viktig faktor till varför människors strategier skiljer sig från varandra. En persons kulturtillhörighet kan ha betydelse för hur denne pratar om känslor och hanterar motgångar – exempelvis huruvida personen söker sig till andra människor, som släktingar och olika former av samhällsstöd. Genom kulturell mångfald har människor tillgång till fler sätt arr välja på för att utveckla sin återhämtningsförmåga.

Några av de strategier som beskrivs i resterande text, kan vara användbara på din egen personliga väg till återhämtning.

Nästa sida:

  • 10 sätt att utveckla sin återhämtningsförmåga
  • Lär av det förflutna
  • Var flexibel

Källa
The Road To Resilience | APA Help Center | American Psychological Association

Share

Liknande artiklar

Sidor: 1 2 3