Diagnoskriterier för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

Posttraumatisk stressyndrom, , kan drabba en person som varit med om en svår händelse, som inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av den personliga integriteten, så som överfall eller misshandel, olyckor eller katastrofer, våld i nära relationer, barnmisshandel, hållits i fångenskap, sexuella övergrepp eller våldtäkt, svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning, tortyr, terroristattacker och krig.

Symptom på posttraumatiskt stress delas in i tre huvudkategorier

 1. Återupplevanden av den traumatiska händelsen, vilka stör ens dagliga aktiviteter
  • Flashbacks, d.v.s återblickar av händelsen, där traumat utspelar sig om och om igen
  • Upprepade, upprörande minnen av händelsen
  • Upprepade mardrömmar om händelsen
  • Starka, obehagliga reaktioner på situationer som påminner om händelsen
 2. Undvikande
  • Känslomässig avstängdhet, eller känsla av likgiltighet
  • Känsla av isolering, avskildhet från andra
  • Kan inte minnas viktiga aspekter av traumat
  • Brist på intresse för normala aktiviteter
  • Visar mindre av sina känslor
  • Undvikande av platser, människor eller tankar som påminner om händelsen
  • Känsla av att inte ha någon framtid
 3. Upphetsat känsloläge
  • Koncentrationssvårigheter
  • Lättskrämd
  • Överdriven reaktion på sånt som skrämmer
  • Överdriven vaksamhet
  • Irritation och/eller vredesutbrott
  • Problem med att somna och/eller att förbli sovande (en hel natt)

Det är även vanligt att man lider av skuldkänslor förknippade med händelsen.

Följande symptom kan också ingå, vilka är typiska för ångest, stress och spänningar:

 • Ett agiterat tillstånd
 • Yrsel
 • Svimning
 • Hjärtklappning
 • Huvudvärk

Differentialdiagnoser och samsjuklighet:

 • DESNOS (disorder of extreme stress, not otherwise specified)
 • C-PTSD d.v.s. komplex traumatisering
 • Anpassningsstörning
 • Akut stressreaktion
 • Maladaptiv stressreaktion, eller traumatisk krisreaktion
 • Posttraumatisk depression
 • Egentlig depression
 • Dissociativa störningar
 • Reaktiv psykos, eller hysterisk psykos
 • Traumatisk sorg (patologisk sorg)
 • Somatoforma syndrom
 • Personlighetsförändring
 • Alkoholmissbruk eller annat missbruk (självmedicinering)

Diagnoskriterier enligt ICD-10 (F43.1)

 1. Exposition för en belastande händelse eller situation (kort- eller långvarig) av exceptionell hotande eller katastrofal natur, som mest troligt skulle orsaka allvarlig stress hos de flesta människor.
 2. Det måste finnas att ihållande minne eller återupplevande av den belastande händelsen såsom återblickar (flashbacks), levande minnen, återkommande drömmar eller upplevelse av stress vid omständigheter eller händelser, som påminner om den belastande händelsen.
 3. Patienten måste uppvisa ett verkligt eller önskat undvikande av omständigheter som påminner om eller associerar till den belastande händelsen. Detta beteende skall inte ha funnits före expositionen för belastningen.
 4. Något av följande måste finnas:
  • Oförmåga att minnas, partiellt eller totalt, några viktiga aspekter av tidsperioden då den belastande händelsen inträffade.
  • Ihållande symtom på ökad psykologisk sensitivitet och arousal, som inte fanns före expositionen och som visar sig enligt två av följande:
   • sömnsvårigheter
   • irritabilitet eller utbrott av ilska
   • koncentrationssvårigheter
   • hypervigilans (vara på sin vakt, i spänd uppmärksamhet)
   • förstärkt ”startle response”, skrämselreaktioner
 5. Kriterierna B, C och D måste alla vara uppfyllda inom sex månader från den belastande händelsen. Vid några tillfällen kan man även inkludera tillstånd med fördröjd debut, mer än sex månader, men då skall detta klart specificeras.

Diagnoskriterier enligt DSM IV (309.81)

 1. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande ingått i bilden:
  1. personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot mot egen eller andras fysiska integritet.
  2. personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Obs: Hos barn kan detta ta sig uttryck i desorganiserat eller agiterat beteende.
 2. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt:
  1. återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner relaterade till händelsen. Obs: Hos små barn kan teman eller aspekter av traumat ta sig uttryck i återkommande lekar.
  2. återkommande mardrömmar om händelsen. Obs: Hos barn kan mardrömmar förekomma utan att innehållet klart uttrycker händelsen.
  3. handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en känsla att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa flashbackupplevelser, även sådana som inträffar vid uppvaktandet eller under drogpåverkan). Obs: Hos små barn kan traumaspecifika återupprepande handlingar förekomma.
  4. intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen.
  5. fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen.
 3. Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier:
  1. aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat.
  2. aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av traumat.
  3. oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen.
  4. klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter.
  5. känsla av likgiltighet eller främlingsskap inför andra människor.
  6. begränsade affekter (t ex oförmåga att känna kärlek).
  7. känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn eller att få leva och åldras som andra).
 4. Ihållande symtom av överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av två eller fler av följande kriterier:
  1. svårt att somna eller orolig sömn.
  2. irritabilitet eller vredesutbrott.
  3. koncentrationssvårigheter.
  4. överdriven vaksamhet.
  5. lättskrämdhet.
 5. Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat i mer än en månad.
 6. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

Specificera om:
Akut: symtomen har varat mindre än tre månader.
Kroniskt: symtomen har varat tre månader eller längre.

Specificera om:
Med försenad debut: symtomen debuterade minst tre månader efter traumat.


Noter och vidare läsning

Sammanställning av SvartaKatten sep 2012

Share

Liknande artiklar