Definitioner av psykisk barnmisshandel och omsorgssvikt

är varje handling eller underlåtenhet att handla som stör barnets intellektuella och emotionella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer.
~ Barbro Hindberg

Psykisk misshandel är varje handling eller underlåtenhet att handla som stör barnets intellektuella och emotionella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. ~ Barbro Hindberg

Psykisk misshandel är varje handling eller underlåtenhet att handla som stör barnets intellektuella och emotionella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. ~ Barbro Hindberg

Psykisk misshandel är ett permanent förhållningssätt hos föräldrar eller andra vårdnadshavare som är förödande för eller förhindrar utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. ~ Kari Killén

Psykisk misshandel är ett permanent förhållningssätt hos föräldrar eller andra vårdnadshavare som är förödande för eller förhindrar utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. ~ Kari Killén

Psykisk barnmisshandel innebär att en vuxen person systematiskt eller oftast under lång tid utsätter ett barn för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Det kan även vid allvarliga fall handla om en enstaka företeelse för att betecknas som misshandel. ~ Barnmisshandelsutredningen SOU 2001:72

Psykisk innebär att en vuxen person systematiskt eller oftast under lång tid utsätter ett barn för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Det kan även vid allvarliga fall handla om en enstaka företeelse för att betecknas som misshandel. ~ Barnmisshandelsutredningen SOU 2001:72

Som psykisk barnmisshandel räknas t.ex. orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, kritik, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna på barnets synpunkter. ~ Barnmisshandelsutredningen SOU 2001:72

Som psykisk barnmisshandel räknas t.ex. orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, kritik, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna på barnets synpunkter. ~ Barnmisshandelsutredningen SOU 2001:72

Kränkning innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar barnets psykiska hälsa genom att i ord eller handling behandla barnet nedlåtande eller angripa barnets personlighet. Kränkning, med flytande gräns mot psykisk barnmisshandel, kan exempelvis vara att på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende, språk, begåvning; säga att barnet är odugligt eller att syskon är mycket sötare och mer framgångsrika, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför kamrater eller vuxna, läsa barnets dagbok eller liknande. ~ Barnmisshandelsutredningen SOU 2001:72

Kränkning innebär att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar barnets psykiska hälsa genom att i ord eller handling behandla barnet nedlåtande eller angripa barnets personlighet. Kränkning, med flytande gräns mot psykisk barnmisshandel, kan exempelvis vara att på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende, språk, begåvning; säga att barnet är odugligt eller att syskon är mycket sötare och mer framgångsrika, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför kamrater eller vuxna, läsa barnets dagbok eller liknande. ~ Barnmisshandelsutredningen SOU 2001:72

Hej! Jag undrar var gränsen går för ’psykisk misshandel’. Jag förstår att det är en rätt luddig gräns, men jag vill veta om jag har blivit utsatt för det eller inte. Allt jag säger till soc, (om hur mina föräldrar låst in mig, talat om hur värdelös jag är, mamma har sagt att hon ska ta självmord pga mig) allt sådant struntar dom bara i. ~ Flicka 15 år i utredningen "Kan man bli sjuk av ord?" BRIS 2008

Hej! Jag undrar var gränsen går för ’psykisk misshandel’. Jag förstår att det är en rätt luddig gräns, men jag vill veta om jag har blivit utsatt för det eller inte. Allt jag säger till soc, (om hur mina föräldrar låst in mig, talat om hur värdelös jag är, mamma har sagt att hon ska ta självmord pga mig) allt sådant struntar dom bara i. ~ Flicka 15 år i utredningen ”Kan man bli sjuk av ord?” BRIS 2008

Med psykisk misshandel  menas sådant som fula ord, hot, mobbning genom tystnad eller  att barnen får höra att de är allmänt värdelösa. I rapporten  sägs att det psykiska våldet drabbar barn i alla familjekategorier.  Men det framgår också att det finns en koppling till faktorer  som föräldrarnas empatiförmåga och deras förmåga att formulera  sig i konfliktsituationer. BRIS talar om emotionell omsorgssvikt,  och menar att psykisk barnmisshandel finns när föräldrarna inte  visar kärlek, ger omsorg och tillräcklig positiv uppmärksamhet. ~ GT.se skriver om utredningen "Kan man bli sjuk av ord?" BRIS 2008

Med psykisk misshandel menas sådant som fula ord, hot, mobbning genom tystnad eller att barnen får höra att de är allmänt värdelösa. I rapporten sägs att det psykiska våldet drabbar barn i alla familjekategorier. Men det framgår också att det finns en koppling till faktorer som föräldrarnas empatiförmåga och deras förmåga att formulera sig i konfliktsituationer. BRIS talar om emotionell , och menar att psykisk barnmisshandel finns när föräldrarna inte visar kärlek, ger omsorg och tillräcklig positiv uppmärksamhet. ~ GT.se skriver om utredningen ”Kan man bli sjuk av ord?” BRIS 2008

Omsorgssviktande föräldrar skiljer sig från andra föräldrar i vissa avseenden. De har t.ex. svårare • att sätta sina barns behov framför sina egna • att låta barnets speciella utvecklingsnivå styra sina förväntningar på barnet • att uppskatta sina barns speciella erfarenheter och perspektiv, samt • att uppmuntra barnen att vara öppna för nya erfarenheter ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5

Omsorgssviktande föräldrar skiljer sig från andra föräldrar i vissa avseenden. De har t.ex. svårare • att sätta sina barns behov framför sina egna • att låta barnets speciella utvecklingsnivå styra sina förväntningar på barnet • att uppskatta sina barns speciella erfarenheter och perspektiv, samt • att uppmuntra barnen att vara öppna för nya erfarenheter ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5

Omsorgssvikt i form av vanvård & försummelse innebar för lite eller för mycket mat, otillräcklig klädsel, hygien och övervakning, dröja för länge med eller helt låta bli att söka sjukvård. ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5

Omsorgssvikt i form av vanvård & försummelse innebar för lite eller för mycket mat, otillräcklig klädsel, hygien och övervakning, dröja för länge med eller helt låta bli att söka sjukvård. ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5

Omsorgssvikt i form av emotionella övergrepp innebar att föräldrar band barnet, höll det instängt, kränkte det verbalt eller känslomässigt genom hot, förlöjliganden, gjord till syndabock, öppen fientlighet eller avvisning. Emotionella övergrepp innehöll vidare bestraffning av annat slag, utnyttjande eller kränkande behandling. ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5

Omsorgssvikt i form av emotionella övergrepp innebar att föräldrar band barnet, höll det instängt, kränkte det verbalt eller känslomässigt genom hot, förlöjliganden, gjord till syndabock, öppen fientlighet eller avvisning. Emotionella övergrepp innehöll vidare bestraffning av annat slag, utnyttjande eller kränkande behandling. ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5

Omsorgssvikt i form av känslomässig vanvård & försummelse innebar att föräldern inte tillräckligt bra förmådde möta och stödja barnet utifrån deras känslomässiga behov eller att låta barnet uppleva en våldsam hemmiljö. Känslomässig vanvård innebar också att tillåta barnet att använda alkohol och andra droger eller att ge stöd för andra asociala beteenden. Att vägra helt eller att dröja allt för länge med att söka psykologisk hjälp för sitt barns känslomässiga eller beteendemässiga problem ansågs också vara känslomässig vanvård liksom att överbeskydda barnet eller att ha förväntningar på barnet som inte barnet kunde leva upp till. Att hålla barnet hemma från skolan under längre tid utan giltiga skäl ansågs vara utbildningsmässig vanvård. ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5

Omsorgssvikt i form av känslomässig vanvård & försummelse innebar att föräldern inte tillräckligt bra förmådde möta och stödja barnet utifrån deras känslomässiga behov eller att låta barnet uppleva en våldsam hemmiljö. Känslomässig vanvård innebar också att tillåta barnet att använda alkohol och andra droger eller att ge stöd för andra asociala beteenden. Att vägra helt eller att dröja allt för länge med att söka psykologisk hjälp för sitt barns känslomässiga eller beteendemässiga problem ansågs också vara känslomässig vanvård liksom att överbeskydda barnet eller att ha förväntningar på barnet som inte barnet kunde leva upp till. Att hålla barnet hemma från skolan under längre tid utan giltiga skäl ansågs vara utbildningsmässig vanvård. ~ Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:5


Källor och vidare läsning

Bild- och textkollage av SvartaKatten sep 2012

Share

Liknande artiklar